เปลี่ยน น.ส.3ก. เป็นโฉนดที่ดิน (น.ส.4)                  น.ส.3 ก. คือ ประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งเป็นหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ กล่าวคือ เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ที่มีกำหนดตำแหน่งในระวางรูปถ่ายทางอากาศ ในขณะที่ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ทั้งหมดสามารถโอนซื้อขายได้ และสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 ได้ และที่ดินต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ดู ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้)

นอกจากนี้ ยังมี 

- น.ส.3 ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออก)

- น.ส. ๓ ข. ออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้ว (เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ออก)

ข้อควรพิจารณา : การออกโฉนดที่ดินของ น.ส.3 ก. เนื่องจากการรังวัดเดิมทำได้ไม่ละเอียด อาจไม่ตรง ทำให้ขนาดที่ดินหลังออกโฉนดเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือขนาดที่ดินอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ผู้ซื้อควรตรวจสอบรูปที่ดิน และสอบถามกับทางสำนักงานที่ดินสาขานั้นๆ อีกครั้ง  


หลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน

- บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (กรณีสมรสแล้ว) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก.,น.ส.3 ข) หรือใบสำคัญแสดงการนำที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข 3)

- หลักฐานการเสียภาษีที่ดิน หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง


 ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย

1. เจ้าของที่ดินยื่นเรื่องขอออกโฉนด ที่สำนักงานที่ดิน ชำระเงินค่าธรรมเนียม นัดทำการรังวัด 

2. เจ้าหน้าที่จะนัดคิวรังวัด ค้นหาหลักฐานที่ดินและแผนที่ แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง  

3. ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัด พิสูจน์สอบสวน สอบถามผู้ปกครองท้องที่ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง 

4. ตรวจสอบความถูกต้องเสนอเจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินสั่งการ ส่งฝ่ายทะเบียน 

5. จัดทำประกาศออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเสนอเจ้าพนักงานที่ดิน และส่งประกาศ  

6. เสนอเรื่องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีขอออกโฉนดที่ดินเนื้อที่เกิน 50 ไร่)  

7. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามออกโฉนดที่ดิน และแจ้งเจ้าของที่ดินมารับโฉนดที่ดิน 


ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการออกโฉนดที่ดิน 

1. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท (เนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ 2 บาท(เศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่)  

2. ค่าหลักเขตเหมาจ่าย(ไม่ว่าจะใช้หลักเขตกี่หลักก็ตาม) แปลงละ 60 บาท

3. ค่ามอบอำนาจ หากมี จะต้องเสียค่ามอบอำนาจเพิ่มเรื่องละ 20 บาท อากรปิดในหนังสือมอบอำนาจเรื่องละ 30 บาท

4. ค่ารังวัดลักษณะเหมาจ่าย แบ่งเป็น

     4.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 100 บาท

     4.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท

     4.3 เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,550 บาท


..........

*** ขายฝากที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ ผ่าน ดีแอสเซ็ท ดอกเบี้ยต่ำที่สุด 0.69% ต่อเดือน เงินด่วน วงเงินสูง อนุมัติเร็ว ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่เช็คสถานะทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายขายฝาก***

บริษัท ดีแอสเซ็ท เอเชีย

"จับคู่ และคัดสรร ขายฝาก แบบครบวงจร"

โทร: 065-955-2532 , 02-408-3827

www.dasset.asia

บจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา